Ka difela

Ka difela tse di monate
Opelang, bana ba batho.
Re bonye ngwana gompieno
ke ngwana wa legodimo.
Ene ke Morwa wa Modimo,
O fologetse go rona.
Ammaaruri o re ratile
A re mo rateng le rona.

Badisa ba ne ba disitse
mafulong a Betlehema.
Fong ga tla gare ga bosigo
Moengele wa Morena.
A bonala mme a ba raya:
“Se boifeng, Itumeleng.
Mmoloki o tsaletswe lona,
ke Jesu Kreste Mesia.”

Mme badisa ba tabogela
Kwa motsing wa ga Dafida.
Ba bona jaaka ba kaetswe
Maria le Jesu, ngwana.
Bojelong jwa diphologolo
Go laditswe Morw’a-Motho
A humanegile,
A lela ka ntlha ya batho.

Maria, mma le kgarebane
A tlotla, a obamela,
A khubame mme a akanya
Tsotlhe pelong kaga ngwana.
Josefa o eme fa thoko
Ka tshisimogo e kgolo.
Le rona a re tlotleng nabo:
Re obameleng Modimo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.