Ke baka dintho

Ke baka dintho tsa gago,
Kwanyana ya Modimo.
O di ntshitswe ka ntlha ya me,
Di supa ‘rato lwa’go.
Ke go kopa gore tsanko
Tsogong je le siameng
E ke e nne losong lwa me
Motswedi wa kgomotso.

Ke baka dintho tsa gago,
Oh Jeso, monkgolodi.
Ke a lopa: O mphapose
Ka atla sa molema
Gore ke seka ka wela
Bobipong jwa molete,
Mme ka mabogo a gago
O ntsholele godimong.

Ke baka dintho tsa gago,
Jeso modisa wa me.
Ka tshwanelo ya botlhoko
‘naung lo lo siameng:
O nneye go go latela
Mo tseleng e tshesane:
Ke tsene ka kgoro e ntle
Lefa e pitlagane.

Ke baka dintho tsa gago,
Jeso morefemedi,
Ka matlhoko a lonao
Lwa molema o nthuse;
O nthibose mo ditseleng
Tsotlhe tsa baikepi.
Nnaya ke itekanele
‘taong tsa gago tsotlhe.

Ke baka dintho tsa gago,
Oh Jeso, botshabelo:
Ka dipogo letlhakoreng
O re buletse kgoro
Kgoro ya boitshubelo,
Kgoro ya boikhutlo.
A botlhe ba lapologe,
Jeso, pelong ya gago.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.