Ke bona mang

Ke bona mang tlase ga sefapano
A na le setoto sa ga Jesu?
Oh, ke Maria a lelela ngwana,
Moswi yo montle mabogong a ‘gwe.

A go na le botlhoko jo bo kana
Mo pedung ya mma mono lefatsheng?
Bo bogolo fela jaaka lewatle.
Lotlhe lo mo tlhomogeleng pelo.

Mmele o, ke wa Morwa wa Modimo,
O boitshepho mme oa tlotlega.
Gotlhe o tletse dintho le matsadi:
Ke wa ngwana’o: A oa o itse?

Gopola tsatsi jele ja botsalo
Setaleng, motsing wa Betlehema:
O n’o mmaya bojelong jwa dipitsi;
jaanong o tla mmaya mo lebitleng.

A kgaogano e e tla phatlolang
Pelo ya gago, pelo tsa rona.
Re lela nao, oh kgosi ya babogi;
A re nne nao le mo boipelong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.