Modisa yo o molemo

Modisa yo o molemo,
O ineetse dinku tsa gago.

Mo sakramenteng
Sa mmele wa gago.
Jesu re tlhomogele pelo.

O ngaka le moalafi
Wa balwadi, wa babobodi.

O tsala ya dikhutsana.
Oa re rata, Oa re tlamela.

O gone ka bomodimo
Le ka botho Le ka botshelo.

Mo tlung ya’ go re baeti
O wa rona mothelesetsi.

O senkgwe se se monate;
Legodimong O fologile.

Tlhabelo sa rona batho
Sa tletlanyo le sa kagiso.

Ka wena re obamela
Ka tshwanelo Rara Morena.

Sejo sa bosaitsiweng,
Boipelo jo bo sa feleng.

Bogobe jwa baengele;
Mme le rona re go neilwe.

Motswedi wa tshegofatsa,
Wa grasia tsotlhe tse Jesu.

Mofago wa ba ba botshelong
Mme bogolo wa ba ba losung.

Setshwantsho sa selalelo
Se re tla se jang legodimong.

Kgopotso ya thekololo,
Ya dipogo, loso lwa Jesu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.