Re a dumela

Categories Tswana Hymns, Uncategorized0 Comments

Re a dumela, Jeso,
Gore o motho le Modimo.
O dule mo lebitleng ka bonatla:
Mung wa botshelo, wa loso Morena.
Ka kobamelo re a go baka:
Jeso, mofenyi, re a go tlotla.

Kwanyana ya Modimo,
O tsholotse madi a gago,
Go re naya sediba sa poloko,
Go re tlhatswetsa ‘aparo sa nyalo.
Ekete pelo tsa rona batho
Di kabo di tshwana le ya gago.