Utlwang, Bakreste

Utlwang, Bakreste, ‘tlhoko a ga Jesu:
Moya wa gagwe o tletse poifo.
Mo tshimong a rapela;
A goela go Rara
Mo ditlalelong tse di boitshegang.

Utlwang, Bakreste, ‘tlhoko a ga Jesu:
Ba mo seola kgotleng ya Pilato.
Fong ba mo sotla thata
Mme ba mo rwesa mitlwa;
Ba mo tlotlolola ka kgobo, kgalo.

Utlwang, Bakreste, ‘tlhoko a ga Jesu:
Ba mo kabisa logong lwa mokgoro.
Ba kopa Barabase,
Ba latlha Jesu ba re,
‘A a bapolwe, a isiwe losong.’

Utlwang, Bakreste, ‘tlhoko a ga Jesu:
Ba mo gogela thabeng ya lonyatso.
Mme gone ba mmapola
Mme ba mo kokothela
Mo setlharing sa botshelo le loso.

Utlwang, Bakreste, ‘tlhoko a ga Jesu:
Bontsing jwa batho gare ga magodu
Morena a kgaoga,
A neela Rra’gwe moya
Mme lobopo lotlhe lo hutsafetse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.