E rile ba nthaya

E rile ba nthaya ba re,
‘A re yeng kwa thapelong.’
Ka tloga ka itumela,
Ka ke rata Modimo.
Oh Morena, o re reetse,
Segofatsa
Ba re kitlanyeng mono
Tlung ya’go jaana.

Metlaagana ya gago
Ana e mentlentle jang!
Le malwapa aa ratega,
Le dibeso, altara,
Pelo ya me moya wa me
Di ratile,
Di go tlhologeletswe,
Di itumetse.

Tsatsi le le lengwefela
Mo malwapeng a gago
Le gaisa ngwaga tsotlhe
Mo matlung a boleo.
Go sego ba ba agileng
Tlung ya gago!
Ba tla nna ba go baka
Le kwa godimong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.