Ke ne ke rata

“Ke ne ke rata go naya bana ba me
Mmele le madi a me le moya.
Ke tlhologeletswe go nna setlhabelo
Go dira kgolagano le lona.”
Oho Jesu, ruri re a dumela:
Ruri o gone mo gare ga rona.
Ka go re rata o dule godimo
Go re direla selalelo se
Go re direla selalelo se.

“Mo aletareng, bana ke lo letile
Mo motshegareng le mo bosigong.
Tlang kwano go nna, lotlhe ba lo lapileng
Gore ke lo neye tapoloso.”
Oho Jesu, re boifa segolo
Go atamela tafole ya gago.
Re baleofi ba re sa tshwanelang;
Re tlhoka bontle jwa boitshepho.

“Ke a lo raya: Ka nnete, bongwana’ka:
Fa lo sa je sejo sa botshelo
Ga lo kitla lo tsena ko legodimong;
Lo tla swa mo dibing, mo molatung.”
Oho Jesu, re go tlhologeletswe
Mme re eletsa le jone botshelo.
Re tla itshekisa pelo tsa rona.
Re tla go ja go bona botshelo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.