Modimo, O Kgosi

Modimo, O Kgosi ya kgalalelo;
O kgosi ya lefatshe, ya dilo tsotlhe.

Bakang, dibopiwa,
lo tlotleng Morena;
Mme lo obameleng
Modiri wa nyena.

Modimo, O wesi, O mongwe fela
Mo borarung jwa Rara, Morwa le Moya.

Modimo, O gone mafelong otlhe;
O gone mo leseding le mo lefifing.

Modimo, ga wa ka wa simologa;
Mme ga O na bokhutlo o ntse ka metlha.

Modimo, O itse ‘tiralo tsotlhe,
O bala dipelong tsa batho botlhe.

O mothatiyotlhe, O nonofile.
Tsotlhe di mo taolong, atleng sa gago.

Modimo, ka gale o boitshepho;
O ratile tshiamo, O tlhoa kgopo.

Modimo, O tla biletsa katlholong
Go duela, go betsa ka fa tshwanelong.

Modimo, O re utlwele botlhoko;
O itshwarele dibe, tlosa melato.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.