E! Maqhaw’ aseluganda

E! Maqhaw’ aseluganda,
Enigeze egazini
Losindiso ngokumthanda
Owafela thina zoni
Sesiyanibingelela,
Ngoba nihlaben’ impela.

Sesibonga ubuqhawe
Nokuqinisela kwenu.
E! maqhaw’ aseLunganda
Okholweni okuyilo,
LukaJesu uMsindisi
Olwamil’ e-Afrika.

Lolosinga, lolothando
Lwaluphum’ enhliziyweni
Ezazikholw’ impela
ENkosini enguKristo.
Yon’ eyanikhaliphisa
Mhla nishayo emlilweni.

Simiseni isibindi
Thina sonk’ e-Afrika.
Sisizeni ngaw’ amandla,
Enasizwa ngawo nina.
Size silwe sisimeme
Sikhulul’ i-Afrika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.