Mikaele ocwebile

Mikaele ocwebile,
size kukubonga wena,
Ngoba uphakem’ impela
Le emzini waphezulu.
Mina njalo ndun’ enkulu
Yamabutho aphezulu

Size kukubonga futhi
Ngob’ umkhulu eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Elisalwa emhlabeni.
Mina njalo ndun’ enkulu
Yamabutho aphezulu.

Nansi impi kasathane
Ihlasel’ iBandla njalo:
Mikaele ocwebile
Siyancenga uyixoshe.
Mina njalo ndun’ enkulu
Yamabutho aphezulu.

Uwe uyindun’ enkulu
Yemimoya yabafayo,
Uyisize ekufeni
Uyiyise ezulwini
Mina njalo ndun’ enkulu
Yamabutho aphezulu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.