Yethi mondli

Yethi mondli womsindisi,
Wena Josef ocwebile,
Owathusesemhlabeni
wawumlondoloz’ uJesu
INdodana yaphezul,
Yazithoba phansi kwakho.

OnguNkulunkul’ uqobo
Wawumondla emhlabeni,
Wawumphatha wawumgona,
Naye wakugona futhi.
Hai! ngenhlanhla yakho Josef,
Wena mondli woMsindisi.

Yethi! myeni kaMaria,
Mlondolozi weVirigo,
Wena mthandi wokucweba
Onhliziyo icwebile
Sicelele nathi sonke
Ubumhlophe benhliziyo

Josef, mlondolozi wethu
Ophakeme ezulwini,
Bhek’ iBandla lomntanakho
Elisalwa emhlabeni;
Londa thin’ esisekulo,
land’ abasekude nalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.