Mariya mandla am

Mariya mandla am
khawundithandazele,
Ndibambele kuyo
Indlela yokulunga
Ndiphe ngoko amandla,
Ndingxininise kuyo
Indlela yakh’ uYesu,
Esa ekuphileni.

Mariya mgcini wam,
Khawundilondoloze
Xa ndihlelwa yingozi
Kulo mendo weNkosi
Ndiphe ngoko amandla,
Ndingxininise kuyo
Indlela yakh’ uYesu,
Esa ekuphileni.

Mariya themba lam,
Khawundithethelele
Kunyana wakh’ uYesu
Olithamsanqa lam.
Ndiphe ngoko amandla,
Ndingxininise kuyo
Indlela yakh’ uYesu,
Esa ekuphileni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.