Bhota! Mariya

Bhota! Mariy’ osikelelweyo
Yatsho iIngelosi kwintomb’ uMariya
Ethandazayo ngenyameko.

Bona, wozuza umntwana omhle,
Olangazelelwa zizo zonk’ iintlanga,
Unyuliwe me nguSomandla.

Izwi leNkosi, Ndiyakuvuma,
Ndingumkhonzazana, uphendule yena,
Makwenzeke kum izwi lakhe.

Nal’ uMsindisi seluqaliwe:
Ze ahlale kuthi ngothand’ olukhulu,
Waba ngomntu oka Thixo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.