Busuku obuhle

Busuku obuhle obasizisela
uYesu iNkos’ uMsindisi woluntu
Ozelwe emzini eBhethlehema.

Kwabalusayo kwangobo busuku
Zafik’ iingelosi, zivel’ ezulwini
Zicula zibonga umntwan’ oyiNkosi.

Boyik’ abalusi bebon’ iingelosi:
Bandul’ukulila ilizwi loxolo,
Bavuya, bayola, bebonga iNkosi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.