EBhethlehem kuzelwe

EBhethlehem kuzelwe umntwan’ oyiNkosi
Ndizinikela kuye, mandibe ngowakho.
Ewe, ewe, mandibe ngowakhe.

Mntwana, Mhlekaz’ omhle ndiyakuthanda mna
Kwiintsizi nakuvuyo amaxesha onke.
Ewe, ewe, amaxesha onke.

Mandiphilile wena, zuvume Yesu Nkosi
Mandikufele wena, ndingen’ ezulwini
Ewe, ewe, ndungen’ ezulwini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.