Ke tla lopa sengwe

Ke tla lopa sengwe
Se se monate;
Ke se kopa thata:
Selo se sentle;
Ke gore ke age
Mo tlung ya ga Rre
ka malatsi otlhe
A botshelo jwa me.

Go molemo go nna
Go nna tempeleng,
Go segofadiwa
Go aga Bontleng.
Rara, o boloke
Boswa jwa gago.
Nnaya ke go bone
Fale legodimong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.