Masimbonge uMsindisi

Masimbonge uMsindisi
onguMondli nomfundisi
nomalusi wethu omhle
masimbonge simdumise
ngokwamandla ethu onke
ufanel’ udumo lonke.

Nasi sonka sokuphila
esivela ezulwini
siza kuphilisa thina
esi sonka sokuphila
mawusiphe sona nkosi
sive ubumnandi baso

Nali gazi loMsindisi
nelihlambi izono zethu
Yesu omhle suzihlambe
ngalo eli gazi lakho
size sibe nyulu kanye.

Ah malusi wethu omhle
khawusondle thina bakho
usaluse usigcine
ube nathi ekufeni
sesingene ezulwini
sivuyiswe khona nguwe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.