Thixo siyakudumisa

Thixo siyakudumisa
Nkosi ephezulu kanye
Into zonke zithobile
Phambi kwakh’ onguSomandla
Ubunjalo kade wena
Ukwanjalo nanamhlanje.

Bonke abanokucula
Iingelosi nabangcwele
Bayabonga wena Nkosi
Ezulwini ngokwenene
Bathi bonke bengayeki
Ngcwele ngcwele ngcwele Nkosi.

Ngcwele Nkosi yemikhosi
Mlondolozi onamandla
Amazulu nalomhlaba
Zonk’izinto ezikhoyo
Zibonis’ Uzuko lwakho
Mandla mandla mandla Nkosi.

ElabaPostol’ ibandla
Nelabaprofet’ iqela
Banyusela kuwe bonke
Amacul’ amatsha kanye
Abafeli bakaYesu
Bakubonga bengaphumli.

Kulo lonke eli lizwe
Abakhulu nabancinci
neliBandla lamakholwa
bayakudumisa Bawo
kwanoYes’ unyana wakho
kwanoMoya oyingcwele.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.