Tla, Mmoloki

Tla, Mmoloki wa batho,
Tla yo o solofeditsweng.
Wena, Morw’a Modimo.
Fologela fatshing.

Paradising borraetsho
Ba solofeditswe kgosi,
Kgosi e kgolo le mmusi.

Baprofeta gantsi fela
Ba rutile Israela
Kaga Mesia wa rona.

O gopole se lebale
Kgolagano le Abrame,
Isaka, bo-Jakobe botlhe.

Khutsafalong le tshenyegong:
A ga re tlhomole pelo
A o ka gana ka thuso.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.