Yizani ngovuyo

Yizani ngovuyo, Nina banokholo
Yizani, yizani, EBhethlehema,
Namhlanje kuzelwe iNkosi yeengelosi
Masiye siqubude, KuKristu iNkosi.

NguThixo uNyana, nguMsindisi wethu
Wazalwa intombi, walusana
NguThixo wenene,yen’ akadalwanga.
Masiye siqubude, KuKristu iNkosi.

Luyolo, luyolo kumzi weengelosi
Culani ngovuyo udumiso
Uzuko malube kuThixo ongcwele
Masiye siqubude, KuKristu iNkosi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.