Ba mmapotse

Ba mmapotse, mmapotse mo sefapanong:
Jesu wa me, moratwi wa pelo ya me.
Magdalena, Johane, ene Maria
Ba tsholotse dikeledi, baa lela, baa lela.
Ke lona, baleofi, lo bapotse Mmoloki;
Ke lona, ke lona lo bapotse Jesu;
Ke lona, ke lona lo bapotse Jesu.

Khutsafalo e kgolo ya nna lobopong,
Mme letsatsi ja fitlha ‘sedi ja jone;
Lefatshe ja roroma; one mafika
A phatloga, mme mabitla atlhamologa.
Go ne go swa Modimo; tsotlhe tsa nna botlhokong;
Godimong, moleting tsotlhe tsa roroma.
Godimong, moleting tsotlhe tsa roroma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.