Boitshubelo

Boitshubelo jwa rona
Bo bonwa Modimong;
Ke jone jo bo ikanngwang
Fa re le pogisong.

Ke jone jo bo tlhomameng
Bogolo go tsotlhe,
Ke tsotlhe tse di mo fatshing
Di wela tshenyegong.

Go molapo o o elang,
O tswa legodimong,
Ke one o o ka nosang batho.

Ke tshenolo ya Morena,
E tsile ka Jesu,
Ke yone e e gomotsang
Ba ba mo tlalelong.

Lefika je le sa khutleng,
Modimo wa rona,
Mo go jone go thailwe
Tumelo ya rona.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.