Bontle jwa Jesu

Bontle jwa Jesu bo nkgathile:
Ke rata go mmona kgantele.
Ke tenegela botshelo;
Ke eletsa fela Jeso,
Ke eletsa fela Jesu.
Oh bonang legodimo
Je le atlhamologileng:
Tse di kwa teng di dintle;
Ruri ke eletsa Jesu.
Tse di kwa teng di dintle,
Ke eletsa Jesu.

Botshelo ke nako ya teko,
Lefatshe ke felo ga telo.
Kwano dintwa le tlalelo
Di tshwenya bana ba batho.
Ke tla dira’ng Morena?
Ka gonne ke tlhoka thata
Go tlhatlogela fale
Kwa go wena boipelong.
O ntlhatlosetse fale
Kwa boitumelong.

Botshelo jwa rona lefatsheng
Bo bokhutshwane ka go feta;
Matsapa a oba pelo
Mme re tlhoka boikhutso.
Mme gone legodimong
Modimo o a ishenola;
O tlotla basiami,
O ba abela borena.
O tlotla basiami
O ba fa borena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.