Go bakwe Jesu Kreste

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
O diregile motho go re ntsha mo dibeng.
O n’a tshela ruri kwano mo lefatsheng.
A re tlotleng Mmoloki, a re mo lebogeng.

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
O re golotse rotlhe thateng ya molete.
O tsholotse madi otlhe mo setlharing,
A tsena kgalalelong, o busa bogosing.

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
Jaanong o lebeletse go tla ga barutwa.
Rra’gwe o baakantse dyalo ya Morwa ‘we,
Rona re banyadiwa, rotlhe re biditswe.

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
O thelesetsa mewa mono Sakramenteng.
Re ja digrasia nameng ya Kwanyana,
Mading re nwa botshelo, poloko ya rona.

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
O re laletsa jaana: “Tlang, ba lo lapileng,
Ba lo hutsafalang, le ba lo imelwang,
Ke tla lo lapolose, ke lo fe kagiso.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.