Isiseko seliBandla

Isiseko seliBandla singuKristu iNkosi
Lisisidalwa sakhe ngamanzi negazi
Walenzela ukuba ngumtshakazi wakhe
Ohlal’ esidlu bomi ngoko kufa kwakhe.

Likuzo zonk’ iindawo eli Bandla linye
Iintlanga zonke kulo zabunjwa zabanye
Ngalo ukhol’ olunye nangezwi elinye
Ngomphehlelelo omnye nangenkosi enye.

Noko likrazukile ngamatyala ethu
Noko libandezelwa ziintshaba zaphandle
Basalinda abangcwele ukufika kwakhe
Umyeni welibandla abadibanise.

UYesu wayalel ukuba limanywe
Ngoko mthandazo wakhe osikhuthazayo:
Bawo mababe banye njengoko sibanye
Liqonde ihlabathi ndithunyiwe nguwe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.