Lebogang Modimo

Lebogang Modimo ka pelo le molomo.
Rr’a dikgakgamatso botlhale, pabalelo.
E sale re tlholwa o n’a re boloka,
O tsholotse dimpho godimo ga rona.

Morena, re neye pelo e e bonolo,
Naya maikutlo a mantle, a tebogo.
A re se lebale Mmopi wa lefatshe,
Mung wa dilo tsotlhe, motsadi wa botlhe.

A go nne tebogo go Rara, Morwa, Moya
Tebogo e ntshiwe ke tsotlhe dibopiwa.
Bone ba sa itseng tshwanelo ya bone,
A o k’o ba rute ba ke ba ithute.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.