Mo ditlhobaelong

Mo ditlhobaelong tse dintsi tsa me
Ke go rapela ka re: “Rra we,
Modimo wa me, o mme ke go lope;
A Senwelo sa ‘go se mphete.

O tsholofelo mo botlhokong,
‘Fatshe ga le nkgomotse,
Ka gale o botshabelo jwa batho,
Matlho a me a go lebile.

Ke ipolela ka ntlha ya bosula
Petso, kwatlhao di ntshwanetse.
Mme intshwarele, se bosulosetse
Ditiro tsa rona tse di maswe.

Rara, o thuse ba ba lelang botlhe,
Reetsa phegelo ya batlhoki,
Khutlisa yone tlalelo, o dise
Dikhutsana, bahutsafadi.

Fa re gopola patikego tsotlhe
Re boifa segolo Moyeng,
Di wela motho, di tlhaselo pelo,
Ga di re neye Boikhutso.

Matlhoko a rona a mantsi fela,
Ke: malwetsi, dintwa, leuba
Dikotsi, boswele le ditlhabano
Le ditatlhegelo, diphatsa.

Dithaelo tsa bo Satane, dibe
Ke loso lwa grasia Moyeng
Re di tshaba go feta dilo tsotlhe
Re thuse kgatlhanong le tsone.

Fa re bogisega, fa re ipela
A thato ya gago e dirwe
Mme ere re lela re tlhotlosetsa
Matlho, diatla kwa go wena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.