Morena, o montisi

Morena, o montisi, ga ke tlhoke sepe.
O mphotisa mo Bontleng, o nkgogela gaeng.
Pelo ya me e ikantse; ga ke na poifo epe
Mo tshireletsong ya modisa
Dinku di a bolokesega.

O nkisa kafa metsing a a didimetseng;
Mafulong a matala sekgweng le mo nageng.
Le fa re ralala baba, mafelo a bogalaka,
Le megogoro le dikaka
Re tla nna re bolokesega.

O lapolose moya o tlotse dingalo,
O female ka tsamma, seikokotlelo.
O na le bopelonolo le boutlwelobotlhoko,
Le wena re dibelesega
Ruri re a bolokega.

O itse dilo tsotlhe, di thateng ya gago,
Mme tsotlhe di dirana go rona molemong.
Ke gone re solofelang, re ratang, re go lebogeng;
Re lelalela kwa go wena
Go nna re bolokesega.

Ba ba utlwang Morena ba itse kagiso.
Ba sego, ba tla rua puso ya godimo.
Ba kgorisiwa lenyoreng, mme ba tladiwa mo tlaleng;
Ba bona kutlwelo-botlhoko
Mme ba tla bolokesega.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.