Moya wa me

Moya wa me, o iketle, o letele Morena.
Baya pelo, o itshoke, ka o ka solofela.
O Ikanye, se belaele:
Bosa bo tloga bo sa kgantele.
Mo sefefong, mo tlalelong Morena oa go disa.

Le selemo se tlhatlhama serame sa mariga.
Mme lefifi le sutela kgalalelo ya tsatsi.
Ke gone: Ineele Modimo,
Ga o latlhe, o batla poloko.
Mo molemong, mo bosuleng Morena oa go disa.

Oa boifa’ng mme oa tshaba’ng? Botshelo bo molemo.
Ee, go na le baganetsi, baba le bo-Satane.
Mme dilo tsotlhe di mo thateng
Mo taolong ya Modimo Rara.
Pabalelong ya Morena re bolokesegile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.