Oh, Maria, re ratile

Oh, Maria, re ratile boitshepo jwa gago.
O sekao se se gogang matlho otlhe, dipelo.
O tshimo ya dithunya. tsotlhe di a re kgatlha:
Ke monkgo o o monate ke mebala e, mentle.

Gakgamalelang bonolo, lorato lo logolo:
Ke lorato lwa Modimo, ke lorato lwa batho.
O tshiamo, tsalano, O boikokobetso:
Boitsheko, borapedi: tsotlhe fela di dintle.

Re tla ka tlhwafalo go go direla sentle.
Re eletsa ka kgotelo go tshwana nao gotlhe.
Tirelo le dipako re di go naya jaanong.
Amogela, oh Maria, amogela dineo.

Segofatsa tsholofetso le maikaelelo.
Gogela mewa ya batho mo tseleng ya poloko.
Re rata go latela, go tsaya malebela,
Go tsamaya mo metlhaleng ya dinao tsa gago.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.