TLOTLO a e nne ya Modimo

Tlotlo a e nne ya Modimo kwa magodimodimong!
Le kagiso mo lefatsheng
mo bathong ba o ba itumelelang.
Morena Modimo, Kgosi ya legodimo,
Rara yo o thatayotlhe. Re a go boka, re a go leboga,
Mme re baka kgalalelo ya gago e kgolo.
Morena Jesu Kreste, Morwa Rara, Morena Modimo,
Konyana ya Modimo:
Wena yo o tlosang boleo jwa lefatshe
o re utlwele botlhoko.
Wena yo o bapileng le Rara:
re amogelele Dithapelo.
Gonne ke wena fela o leng Boitshepho:
ke wena fela o leng Morena,
ke wena fela o leng Mogodimodimo, Jesu Kreste,
yo o leng mo kgalalelong ya Modimo Rara
mmogo le Moya o o Boitshepho.

AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.