Yihlani ke zingelosi

Yihlani ke zingelosi
Ze nisifundise sonke
Onke amaculo ethu
Okumbong’ uYesu Kristu
Zize zonk’ iilwimi zethu
Zichwayite mpela zithi
Makabong’ uYesu Kristu
Okhoyo kwisakramente.

Mkhosi wazi Seraphime
Mkhosi waz’ iKherubhime
Nina nivutha luthando
Lokumthand’ uYesu Kristu
Vuthelani oluthando
Nasentliziyweni zethu
Makabong’ uYesu Kristu
Okhoyo kwisakramente.

Ah mikhosi yeengelosi
Enibona ezulwini
uMsindisi wethu Yesu
Niqubude kuye njalo
Sincedeni ukumbonga
Yena ofihlakeleyo
Makabong’ uYesu Kristu
Okhoyo kwisakramente.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.