Yizani ke sicule

Yizani ke sicule
Iculo lengelosi
Sibong’ uThixo wethu
Simncome sonke sithi
Uzuko lube kuye
Ongcwele wabangcwele
iNkosi yokumkani
Ophezu kwabo bonke.

Siphinda make linye
kwaleengelosi lithi
Abantu bonk’ abahle
Uxolo lube kubo
Ah mvan’ ebingiweyo
Esus’ izono zethu
Ah Yesu onetarhu
Usiph’uxolo lwakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.