Ah Ngelosi yam

Ah Ngelosi yam engcwele
undingcina wena mhlobo
ebusuku nasemini
ngoku yalelwa nguThixo
ngobubele obukhulu.

obu bom basemhlabeni
bunengozi ezininzi
xana ungekhoyo wena
ndiyoyika endleleni
ndiyoyika ukubhubha

Nam yonk’ iimihla
kuzo zonk’ iindlela ezi
ndingayek’ ubulungisa
ndingaweli esonweni
ndibe nawe naphakade.

Zuthi xa ndityhafileyo
undixhase emoyeni
ndingoyiki iintshaba zonke
zimphefumlo nezomzimba
xa ndihendwa domeleze.

Zuthi mini ndizakufa
undincede ndizohlwaywe
ndiwamkele kwanomphako
zendingene ezulwini
ndihlal’ nabangcwele bonke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.