Ngobusuku bokugqibela

Ngobusuku bokugqibela
phambi kokuba afe
uYesu wathabatha
isonka newayine.

Yamkelani watsho Yena
yityani nisele
NguMzimba kwaneGazi
zibubom bomphefumlo.

Niyingqina le nyaniso
yokufa kwam oku
ke ningalulibali
uthando lukaThixo.

Ngobusuku obumnyama
wagwetywa watyatyulwa
wasiwa ekufeni
size sibe nobom.

Masiphilel’ uMsindisi
ngentlalw’ elungileyo
nentliziyo emsulwa
ezaliswe luthando.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.