Uzuko kuThixo

Uzuko kuThix’ enyangweni
Uzuko kuThix’ enyangweni
Uxolo emhlabeni kubantu
Abantando ilungileyo
Siyakubonga sikuncoma
Siyanqula sikuzukisa
Sibulela kuwe
Ngenxa yozuko lwakho olukhulu.
Nkosi Thixo kumkani wezulu.
Thixo Bawo onamandla onke.
Nkosi Nyana okuphela kozelelweyo.
Yesu Kristu, Yesu Kristu.
Nkosi Thixo Mvana kaThixo.
Nyana kayis’ osusa izono zelizwe.
Yiba nenceba kuthi.
Wen’ osus’ izono zelizwe
Yamkela izikhungo zethu.
Wen’ uhleli ngasekunene kuka Yise,
Yiba nenceba kuthi,
Kuba nguwe wedwa oyiNgcwele,
Nguwe wedwa oyiNkosi,
Nguwe wedw’ ophakamileyo kanye,
Yesu, Yesu, Yesu Kristu
Kunye noMoya OyiNgcwele,
Eluzukwen’ lukaThixo uYise.

Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.