Mthombo walo

Mthombo walo lonk’ uthando
bona iminqweno yethu
sibonis’ uNyana wakho
yenz’ ukuba simthande
Yiva umbuliso wethu
Yiva umthandazo wethu
yiba nobubele kuthi
sibonis’ uYesu Kristu.

Maluvuth’ uthando kuthi
zesimbonge ngentlokoma
iintliziyo zethu zoba
ngumjikelo wolu thando
Yiva umbuliso wethu
Yiva umthandazo wethu
yiba nobubele kuthi
sibonis’ uYesu Kristu.

Fak’ uthando lukaYesu
ezintliziyweni zethu
ze uvale iintliziyo
lungaphumi olu thando.
Yiva umbuliso wethu
Yiva umthandazo wethu
yiba nobubele kuthi
sibonis’ uYesu Kristu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.