Ngokuphehlelelwa kwam

Ngokuphehlelelwa kwam
Ndaguquka ndalikholwa
Ndamakel’ uYesu Kristu
Ongumthombo wobungcwele
Sendikholwa eBandleni
LikaYes’ iNkosi yethu
We ukukholwa kwam
Kuko ukukonwaba kwam.

Ndilikholwa , ndinoBawo
OyiNkos’ enkulu kanye
Wandamkela ndingowakhe
Wondinik’ inyhweba yonke
Sendikholwa eBandleni
LikaYes’ iNkosi yethu
Ewe ukukholwa kwam
Kuko ukukonwaba kwam.

Ndilikholwa ndililungu
Ebandleni likaKristu
Ndithunyiwe elizweni
Ndihambis’ ilizwi lakhe
Sendikholwa eBandleni
LikaYes’ iNkosi yethu
Ewe ukukholwa kwam
Kuko ukukonwaba kwam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.