Ah Yesu Mncedi

Ah Yesu Mncedi wethu
igama lakho lihle
lavela ezulwini
likhulu emhlabeni
akukho limbi igama
elihle njengelakho
ke lilo nje kuphela
esingasinda ngalo.

Ngegama lakho, Yesu
kuguqwa ngamadolo:
ngabantu neengelosi
sithoba phambi kwalo
igama lakho, Yesu
lisikhusela sonke
Louise imimoya
ley’ ikhohlakeleyo.

Limnandi eli gama
siziqabula ngalo
singakuphiwa konke
xa sicelayo ngalo
Nasekufeni kwethu
siyomelezwa lilo
igama likaYesu
elisemlonyeni wethu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.