Ah Yesu Msindisi

Ah Yesu Msindisi
uzile kum namhlanje
uhleli kum ndikuwe
mandive izwi lakho.

INkosi yezulu
kumon’ emhlabeni
ngummangaliso kanye
uthando olungaka.

Isonka seNkosi
kukutya komkhonzi
nakuba ndilihlwempu
ndineento zonke ngawe.

Lo mzimba kaYesu
ngumthombo woxolo
Mandibe nolo xolo
noThixo kwanabantu.

Iintsizi neentlungu
zininzi ebomini
ke zendinyamezele
ngamandla oMsindisi .

Lulama, thobeka
ntliziyo yomKristu
uYesu wakho ukho
ubom bumnandi ngaye.

Ngemini yokufa
sabela kuYesu
usizi lufutshane
uyolo alupheli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.