Jonga nantsi iNKosi

Jonga nantsi iNKosi yakho
isemnqamlezweni
ibethelwe ngenxa yakho
wena ungumoni
“Buy’ ubuye itsho kuwe
“buyela kum moni!
xa uthanda ukuphila
buyela kum moni”.

Yima mini,uzulive
elo lomKhululi
elikuyalayo lithi
puma engozini
khawuleza Ute kuye
thath’ indlela yakhe
ufumane ukuphila
ngobubele bakhe.

Yesu wam, ilizwi lakho
lindibuyisile
sendilila phambi kwakho:
Yo! Ndandilahlekile
sendicela ngentliziyo
uze undamkele
uxolel’ elam ityala
ngay’ inceba yakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.