Ndakuncamel’ ubomi

Ndakuncamel’ ubomi bam
ngokuphalaz’ igazi
ndawunikel’ umoya wam
ndakukhumbula, mhlobo wam.

Emnqamlezweni eGolgotha
lahlatywa nguw’ icala lam.
manga ameva entloko
namanxeba emzimbeni.

Ndeva iintlung’ emzimbeni
umoya wam waphukile
o monindini uthini?
akuluqond’ uthando lwam.

Ndakubonis’ iinjongo zobom
ndakuvulel’ icala lam
hamba lendlela kunye nam
akukho nom ngaphandle kwam

Sebenzisana kunye nam
siguqule ihlabathi
boyis’ ububi ngothando
njengoko Nam ndenje njalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.