Ngolo suku lovuko

Ngolo suku lovuko kwehl’ ingelosi
yaqengqa elo litye
lival’ingcwaba wavuka uKristu
iNkosi yethu wakoyisa ukufa.Aleluya.

Kristu mkhululi wethu
Uzuko kuwe woyisiw’usathana
ngovuko lwakho Moyisi kumkani
sinemihlali ubuyel’ebomini. Aleluya.

Ke maKristu vuyaniBongan’uKristu
uluntu maluvuye ngolu loyiso
Kristu Nkosi yethu usihlangule
sibabale ke ngoko.Aleluya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.