Ngena Moya oyingcwele

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
Ndiphe ubulumko kanye
ndinxanel’okukaThixo
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
ndiqondise inyaniso
namacebo akho onke
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
ndiyacela ndicebise
ndiyoyis’ inkohlakalo
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
Buphele ubuthathaka
undikhaliphise njalo
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
ndifundise ukuthetha
ezo ndlela zosindiso
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh ‘ entliziyweni yam
wena Moya wentlonelo
ndithandis’ uThixo wethu
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
wena moya woloyiko
ndenze ndimoyik ‘ uThixo
ngena Moya oyingcwele.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.