NgePasika ekuseni

NgePasika ekuseni
kuvala isithonga
uyavuka uMsindisi
ushiya ingcwaba lakhe
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Nants’ isihla ingelosi
ikhazimla njengelanga
iliqengqa eli litye
ebelivale ingcwaba
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Abalindi nabo bekho
bayibona iingelosi
bayasiva isithonga
bashwabana bathi qwithi
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Wabonakala uYesu
kubafundi bakhe bonke
bamangaliswa bonke
bakybon’ iNkosi iphila
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Kwabayayo engcwabeni
ingelosi yathi kubo
akakhwapha uvukile
watsho kuni engekafi
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Yesu omhle siyakholwa
usahleli eBandleni
ulivuselela njalo
ukuze lilunge ngawe
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.