Siyaqubuda

Siyaqubuda kuwe Thixo
sithobe phambi kwakho
wena uhlala kunye nathi
ngesidlo osinike sona
ndiyabulela Nkosi yam
yimini yokonwaba le!
nangona ndingumoni nje
akudelang’ uphahla lwam.

Kubonakal’ isonka sodwa
kodwa x’ usiqhekezayo
ayavulek’ amehlo ethu
sikholwe ngumyalelo wakho
ndiyabulela Nkosi yam
yimini yokonwaba le!
nangona ndingumoni nje
akudelang’ uphahla lwam.

Utshilo wena ngobubele
ofayo makafike kum
qabula umphefumlo wam
ngofefe olumandla kanye
Ndiyabulela. ….

Msindisi Yesu uyindlela
uyinyaniso kwanobom
ndizinikela kuwe mna
isiqu sam amaxa onke
ndiyabulela Nkosi yam
yimini yokonwaba le!
nangona ndingumoni nje
akudelang’ uphahla lwam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.