Zonk’ iilwimi

Zonk’ iilwimi zamakholwa
mazincom’ iSakramente
akhoyo kuy’ uMsindisi
owahlatywa ngenxa yethu
waphalaz’ igazi lakhe
ebonis’ uthando kwakhe.

Weza ngaye uMariya
owamzala ngobunyulu
wahamba ke emhlabeni
ehlwayel’ ilizwi lakhe
wabuncam’ ubomi bakhe
ngokumangalisayo.

Kwisidlo sokugqibela
wayehleli nabanyulwa
wadl’ idini lePasika
ngokugcin’ umthetho omtsha
wazinika Abafundi
ngazw’ izandla zakhe.

Izwi layinyama nyhani
ngezwi waguqul’isonka
sangumzimba ophilayo
kwanewayine yaligazi
Sifundiswa oku ngezwi
elivela kuy’uThixo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.