UMariya ethandaza

UMariya ethandaza wabuliswa yinkosi
ingelos’uGabrieli yeza kuye yathi
Ave, ave, ave Mariya

Yayisithi Ah Mariya unentsikelelo
wozala uMsindisi welizwe lonke
Ave, ave, Ave Mariya

Ungoyiki ntombazana, ngumsebenzi weNkosi
kuza kuhla phezu kwakho,ophezulu kanye
Ave, ave,Ave Mariya.

Waphendula UMariya :Ndithobela iNkosi
makwenzeke Oko kum njengokutsho kwakho
Ave,ave, ave Mariya.

Ke unyana wophezulu wehla waba ngumntu
engumntwana woovirigo osikelelweyo
Ave, ave, ave, Mariya.

6.Thin’abakho,Ma Mariya,siyakubulisa/iintliziyo zethu namhla zikuncoma zithi: Ave,ave, ave Mariya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.