UYesu Kristu nguMsindisi

UYesu Kristu nguMsindisi,
othunyelwe ehlabathini
ukuze alwamkel’ uluntu
nokuba selumvisi iintlung.

Nank’ emyezweni egobile
ebila amathonts’ egazi
encwina ethandaza shushu
ndivum’ intando yakho,Bawo.

Iintshaba zakhe ziyambamba
zimbopha zimzis’ etyaleni
ugwetya lo ungenatyala
kanti usazithanda noko.

UPetros umkhanyela mpela
amadindala ayamgxeka
ambethe amnyelise athi
Kumkani wamaYuda,Bhota.

Uyatyakatywa ngenxa yethu
umzimba wonke ulinxeba
kubekwe’ entloko isisthsaba
sameva abukhali kanye.

UHerod nabakhonzi bakhe
bayamhleka bemdelela mpela
abantu banyanzel’ umphathi
besithi makabethelelwe.

UPilato ke ngokoyika
uvuma unyanzelo lwabo
kuthathwa umnqamlezo oonzima
ubekwe emagxeni akhe.

UYesu nanko ewuthwele
ingathi nguye ongumoni
ubethelelwe kuwo yena
Kanti usenothando noko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.